The Narrow Escapes of Davy Crockett

นิทานที่เล่าการผจญภัยในป่าของเดวี่คร็อค ซึ่งจะทำให้คุณหนูๆ สนุกสนานและมีความตื่นเต้นอยู่เสมอตั้งแต่ต้นจนจบ ตีพิมพ์เมื่อเดือน เมษายน  พ.ศ. 2533